Chính trị

  • Toàn văn tuyên bố chung Việt Nam - Lào
  • Toàn văn tuyên bố chung Việt Nam - Lào

    • 29/06/2021 08:13:19
    • 0

    Hai bên khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá của hai dân tộc.