Chính trị

  • Như thấy Bác trở về với Bắc Giang
  • Như thấy Bác trở về với Bắc Giang

    • 05/10/2023 06:17:34
    • Bùi Cư
    • 0

    Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin, sự giao phó của Đảng và Bác.