Chính trị

  • Ngăn chặn hình thành
  • Ngăn chặn hình thành 'gia tộc quyền lực'

    • 26/07/2023 09:30:00
    • 0

    Việc Bộ Chính trị quy định không bố trí người có quan hệ gia đình đứng đầu các cơ quan ở 13 ngành sẽ hạn chế việc hình thành "gia tộc quyền lực".