Chính trị

  • Hoan hô Thủ tướng
  • Hoan hô Thủ tướng 'vi hành'

    • 02/09/2021 09:28:50
    • Giáng Hương
    • 0

    Hành động của người đứng đầu Chính phủ truyền đi thông điệp cho các cấp chính quyền về sự sâu sát cơ sở, quyết liệt, thẳng thắn, phải hành động thực sự vì dân.