Chính trị

  • Phát triển KTXH giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến có 15 chỉ tiêu
  • Phát triển KTXH giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến có 15 chỉ tiêu

    • 22/10/2020 10:10:17
    • Ánh Phương
    • 0

    Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, nhưng tăng trưởng 9 tháng vẫn đạt 2,12%, cả năm ước đạt 2 - 3%. Tuy nhiên, thu NSNN năm 2020 chỉ đạt 1.323,1 nghìn tỷ đồng, hụt 189,2 nghìn tỷ đồng (giảm 12,5%) so với dự toán.