Chính trị

  • Quy hoạch tổng thể quốc gia có khắc phục được chồng chéo, lãng phí?
  • Quy hoạch tổng thể quốc gia có khắc phục được chồng chéo, lãng phí?

    • 12/01/2023 13:04:39
    • Ánh Phương
    • 0

    Quy hoạch tổng thể quốc gia có vai trò vô cùng quan trọng là cơ sở để lập các quy hoạch khác và là căn cứ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội lâu dài. Vì vậy, cần có sự tính toán kỹ lưỡng, khoa học và thận trọng, sự rà soát khách quan để tránh ôm đồm, dàn trải, thiếu sót.