Chính trị

  • Nhiều tâm tư, nguyện vọng của cử tri đã được lắng nghe, tiếp thu
  • Nhiều tâm tư, nguyện vọng của cử tri đã được lắng nghe, tiếp thu

    • 26/05/2022 15:13:39
    • Ánh Phương
    • 0

    Sau 3 ngày làm việc, thông qua các cơ quan dân cử, Quốc hội đã được nghe nhiều tâm tư, nguyện vọng của cử tri trong cả nước về hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều ý kiến liên quan đến quyền lợi của cử tri đã được lắng nghe, tiếp thu.