Chính trị

  • Kỳ AIPA lịch sử và dấu ấn Việt Nam
  • Kỳ AIPA lịch sử và dấu ấn Việt Nam

    • 11/09/2020 09:10:00
    • Ngọc Thành
    • 0

    Không chỉ tổ chức thành công kỳ Đại hội đồng AIPA bằng hình thức trực tuyến đầu tiên trong lịch sử 43 năm, Việt Nam còn có những sáng kiến mang tính lịch sử.