Chính trị

  • Hợp tác xã có được thành lập doanh nghiệp?
  • Hợp tác xã có được thành lập doanh nghiệp?

    • 05/04/2023 10:16:37
    • Ngọc Thành
    • 0

    Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) quy định được thành lập DN theo loại hình công ty TNHH một thành viên khi có đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ.