Chính trị

  • Nóng chuyện thông tin xấu,quy hoạch treo, rác thải...
  • Nóng chuyện thông tin xấu,quy hoạch treo, rác thải...

    • 13/11/2020 09:29:10
    • Ánh Phương
    • 0

    Nhiều vấn đề nóng đã được các đại biểu Quốc hội đưa lên bàn nghị luận. Những câu trả lời thẳng thắn, mạch lạc và lời hứa thực thi của các vị trưởng ngành đã phần nào đáp ứng được mong mỏi của nhân dân.