Chính trị

  • Đẩy lùi dịch bệnh, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội
  • Đẩy lùi dịch bệnh, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội

    • 21/10/2021 11:23:27
    • Ánh Phương
    • 0

    Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phục hồi và phát triển KTXH là các giải pháp tổng thể được Chính phủ và Quốc hội đề ra trong năm 2022.