Chính trị

  • Chúng ta có Bác Hồ!
  • Chúng ta có Bác Hồ!

    • 19/05/2022 10:57:09
    • Nhà báo Nguyễn Sỹ Đại
    • 0

    Người tìm ra con đường cứu nước, người lãnh đạo nhân dân đuổi hết giặc ngoại xâm, để Nam Bắc thống nhất, nhà nhà sum họp yên vui, là Bác Hồ!