Chính trị

  • Nhận diện 6 hành vi chạy chức, chạy quyền
  • Nhận diện 6 hành vi chạy chức, chạy quyền

    • 30/09/2019 10:13:22
    • 0

    Quy định 205 của Bộ Chính trị vừa ban hành quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và nhận diện 6 hành vi chống chạy chức, chạy quyền.