Chính trị

 • Luật Sở hữu trí tuệ: Cần chế tài mạnh
 • Luật Sở hữu trí tuệ: Cần chế tài mạnh

  • 27/10/2021 07:00:00
  • 0

  Sau 16 năm, Luật Sở hữu trí tuệ đã có nhiều quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập với một số luật khác, làm giảm hiệu quả của pháp luật.Một số quy định không rõ ràng hoặc không còn phù hợp với thực tiễn khách quan. Do đó, cần xây dựng,  sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

 • Cẩn trọng khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, rừng
 • Cẩn trọng khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, rừng

  • 28/10/2021 06:00:00
  • Ánh Phương
  • 0

  Sáng 27/10, Quốc hội thảo luận về một số cơ chế, chính sách đặc thù của thành phố Hải Phòng, tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế, đa số đại biểu nhất trí.Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, cần phải tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện trước khi ban hành nghị quyết này.