Chính trị

  • 5 luật có hiệu lực từ 01/7/2023
  • 5 luật có hiệu lực từ 01/7/2023

    • 30/06/2023 10:35:09
    • VOV.VN
    • 0

    Đó là: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Thanh tra; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Dầu khí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số...