Chính trị

  • Tiến cử cán bộ sai, ai phải chịu trách nhiệm?
  • Tiến cử cán bộ sai, ai phải chịu trách nhiệm?

    • 17/10/2022 09:30:00
    • 0

    Khi tiến cử cán bộ sai, người tiến cử giới thiệu phải liên đới chịu trách nhiệm, mới lựa chọn được cán bộ đủ tâm, tài, trí phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.