Chính trị

  • Quốc hội có thể họp thêm các kỳ bất thường
  • Quốc hội có thể họp thêm các kỳ bất thường

    • 18/01/2022 09:35:38
    • Ngọc Thành
    • 0

    Việc đặt tên 'Kỳ họp bất thường lần thứ nhất' hàm ý Quốc hội có thể tổ chức lần 2, lần 3 để xem xét những vấn đề bức xúc, cấp bách, chuyên đề xây dựng luật.