Quy định mới cắt giảm 61/64 chương trình bồi dưỡng ngạch công chức

Năm 2021, Bộ Nội vụ đã triển khai nhiều quy định nhằm đổi mới quản lý các chương trình, tài liệu, chứng chỉ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

 

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm các chứng chỉ bồi dưỡng không phù hợp, tránh trùng lặp về nội dung giữa các chương trình bồi dưỡng, Vụ đã nghiên cứu đề xuất quy định công chức giữ các ngạch chuyên ngành tương đương cùng học 01 chương trình, tài liệu bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước; phần nội dung theo yêu cầu của từng chuyên ngành sẽ thực hiện khi bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm. Với quy định này sẽ giúp cắt giảm được 61/64 chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức hiện có.

Các học viên tại một lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

Cơ quan này cũng đề xuất quy định viên chức mỗi chuyên ngành chỉ học 1 chương trình bồi dưỡng (không chia theo hạng chức danh nghề nghiệp như đối với công chức). Đồng thời, bổ sung quy định trường hợp viên chức có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật được sử dụng thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tương ứng. Với việc áp dụng quy định này cũng cắt giảm được 89/145 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức hiện có.

Ngoài ra, Vụ cũng đề xuất quy định các chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm bao gồm: chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo yêu cầu vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý (cấp vụ, cấp sở, cấp huyện, cấp phòng); chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ (vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành, vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung, vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung); chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã.

CBCCVC tham gia học các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Công chức phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức trước khi được bổ nhiệm ngạch (chương trình này là bắt buộc trong công tác tuyển dụng, nâng ngạch công chức).

Bộ Nội vụ đã rà soát, đề xuất đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm trong việc xây dựng, ban hành và quản lý chương trình bồi dưỡng (bỏ quy định phải thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ trước khi ban hành), bảo đảm đồng bộ với phân công, phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng CBCCVC./.

Theo VOV.VN

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận