Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm của Ban Tuyên giáo Trung ương là tiếp tục triển khai các nhiệm vụ quan trọng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

 

Sáng 15/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của cơ quan và Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương.

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Hải Bình - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, 6 tháng đầu năm, các hoạt động của Ban đã được triển khai đồng bộ, cơ bản đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ, với nhiều điểm mới, nổi bật.

Ông Lê Hải Bình - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị.Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức thành công 16 đoàn công tác của lãnh đạo Ban kiểm tra, đánh giá, khảo sát việc tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo ở địa phương năm 2022.

Tập trung triển khai xây dựng 20 đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên tất cả lĩnh vực công tác tuyên giáo; tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện quan trọng được dư luận, đánh giá cao; công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ được quan tâm đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí-xuất bản, thông tin đối ngoại, nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trước những sự kiện chính trị, vấn đề quan trọng của đất nước như: Kỳ họp của Quốc hội, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, SEA GAMES 31, tình hình xung đột Nga-Ukraine; phòng chống tham nhũng, tiêu cực...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lại Xuân Môn - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ban trong thời gian qua.

Ông Lại Xuân Môn - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ông Lại Xuân Môn đề nghị cán bộ, công chức, viên chức Ban Tuyên giáo cầu thị, khắc phục nhanh những tồn tại, hạn chế. Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thiện Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 16 của Bộ Chính trị khóa XI về chiến lược phát triển Thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020 và xây dựng dự thảo Chiến lược thông tin đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn 2045 để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cùng một số đề án, báo cáo chuyên đề, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Ban chủ động dự báo tình hình thế giới, khu vực, trong nước để xây dựng các đề án, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ điểm nghẽn thuộc lĩnh vực tuyên giáo; tham mưu công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Tiếp tục tổ chức tốt các đoàn làm việc của lãnh đạo Ban kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo ở địa phương năm 2022.

“Chỉ đạo, tổ chức việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, trước mắt là tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII” - ông Lại Xuân Môn nhấn mạnh, đồng thời lưu ý Ban Tuyên giáo tiếp tục triển khai các nhiệm vụ quan trọng về công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch./.

Kim Anh/VOV.VN

 

Bình luận

    Chưa có bình luận