Pháp luật

  • 11 Luật có hiệu lực từ 01/01/2021
  • 11 Luật có hiệu lực từ 01/01/2021

    • 01/01/2021 03:17:48
    • Văn Hiếu/VOV1
    • 0

    11 luật có hiệu lực thi hành, gồm: Bộ luật Lao động; Luật Chứng khoán; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Doanh nghiệp...