Giáo dục

  • Giải bài toán phát triển nguồn nhân lực CNTT
  • Giải bài toán phát triển nguồn nhân lực CNTT

    • 25/04/2019 02:41:38
    • Thu Hằng
    • 0

    Theo dự báo, đến năm 2020, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp là 1 triệu nhân lực công nghệ thông tin. Cách nào để giải bài toán khát nhân lực hiện nay?