Đời sống

  • Không nên quy định tăng giờ làm thêm
  • Không nên quy định tăng giờ làm thêm

    • 20/09/2019 02:02:21
    • Nguyên Nhung/VOV1
    • 0

    Theo các ý kiến, lao động phải hướng tới tăng năng suất lao động dựa trên cải tiến công nghệ chứ không phải tăng giờ làm của người lao động.