Khả năng áp dụng và tác động của Thuế Tài sản tại Việt Nam

Tin thị trường

 

Sáng 12/12/2018 tại Khách sạn Công đoàn Hà Nội, hội thảo khoa học “Khả năng áp dụng và tác động của Thuế Tài sản tại Việt Nam” đã được tổ chức. Trong bối cảnh thâm hụt ngân sách triền miên, Bộ Tài chính đã đưa ra đề xuất về Dự thảo Luật Thuế tài sản mới, nhằm bổ sung thêm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Xuất phát từ thực tiễn đó, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, với sự hỗ trợ của Tổ chức Oxfam, thực hiện nghiên cứu “Khả năng áp dụng và tác động của thuế tài sản ở Việt Nam”.

Nghiên cứu được thực hiện về việc rà soát các nội dung của Luật Thuế tài sản ở Việt Nam cùng việc xem xét các vấn đề lý thuyết, kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn ở Việt Nam từ đó đưa ra các gợi ý chính sách cho việc xây dựng Luật Thuế tài sản. Kết quả nghiên cứu được kỳ vọng sẽ là một tham chiếu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, nhằm nâng cao tính công bằng và minh bạch trong thu và chi ngân sách Nhà nước ở Việt Nam.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận