Cục thuế Hà Nội: Kịp thời triển khai quy định mức thu phí trước bạ

  • 07/07/2020 12:00:00
  • Quang Trung (TH)
  • Kinh tế
  • 0

Cục thuế Hà Nội kịp thời triển khai NĐ 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu hiện hành.

 

Ngày 28/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban Nghị định 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/6 đến hết năm 2020. Theo đó, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự được sản xuất, lắp ráp trong nước được thực hiện như sau:

- Từ ngày 28/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020, mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương.

- Từ ngày 01/01/2021 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương

Cùng ngày 28/06/2020, Tổng cục Thuế có Công điện số 05/CĐ-TCT gửi cơ quan thuế toàn ngành thực hiện áp dụng mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 84/NQ-TTg ngày 29/5/2020.

Ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước có mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu hiện hành.Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội đã đăng tải nội dung Nghị định 70/2020/NĐ-CP và Công điện số 05/CĐ-TCT lên Trang thông tin điện tử Cục Thuế. Đồng thời, ngay trong ngày 29/6/2020, Cục Thuế Hà Nội đã có công văn chỉ đạo, hướng dẫn về chính sách lệ phí trước bạ đối với ô tô theo quy định tại Nghị định 70/2020/NĐ-CP gửi đến tất cả các đơn vị trực thuộc; đồng thời hoàn thành việc tạo lập mức thu đối với các loại xe được quy định tại Nghị định số 70/2020/NĐ-CP trên ứng dụng quản lý trước bạ của cơ quan thuế để kịp thời triển khai và tạo thuận lợi cho công tác giải quyết hồ sơ khai lệ phí trước bạ cho người dân và doanh nghiệp.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận