Hải quan hướng dẫn khai tờ khai tái xuất, tái nhập do mặt hàng thay đổi mã số

  • 06/03/2023 10:09:47
  • Minh Hạnh
  • Kinh tế
  • 0

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn trường hợp hàng tái xuất, tái nhập thay đổi mã số hàng hóa đã khai trên tờ khai tạm xuất, tạm nhập.

 

Trước đó, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số đơn vị hải quan và doanh nghiệp về việc không khai được tờ khai hải quan tái xuất, tái nhập do một số mặt hàng có sự thay đổi mã số hàng hóa theo quy định tại Thông tư số 31/2022 của Bộ Tài chính so với mã số hàng hóa đã khai trên tờ khai tạm xuất, tạm nhập đã được thông quan trước ngày 30/12/2022.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội.

Để tháo gỡ vướng mắc, Tổng cục Hải quan hướng dẫn: chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai tái xuất hoặc tái nhập căn cứ quy định tại điểm g khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018 của Chính phủ, hướng dẫn người khai hải quan khai tờ khai hải quan giấy nếu mã HS trên tờ khai tạm nhập hoặc tạm xuất đã hoàn thành thủ tục hải quan thuộc Danh mục mã HS không còn tồn tại trong Thông tư số 31/2022.

Bên cạnh đó Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn các đơn vị hải quan tiếp nhận tờ khai giấy tái xuất hoặc tái nhập và sau khi hoàn thành thủ tục hải quan tái xuất hoặc tái nhập./.

Minh Hạnh/VOV1

 

Bình luận

    Chưa có bình luận