VICEM khẳng định không 'quên tính' hay 'để thiếu' hàng nghìn tỷ đồng trước khi CPH

Ngày 06/9/2019, VICEM đã phát đi Thông cáo báo chí trong đó nhấn mạnh nhiều nội dung quan trọng xung quanh việc xác định giá trị doanh nghiệp của VICEM.

 

 

Vicem không “quên tính” hay “để thiếu”

Theo Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM), thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của VICEM tại 0h ngày 01/10/2018. Trên cơ sở kết quả xác định giá trị doanh nghiệp của đơn vị tư vấn là Cty TNHH Hãng Kiểm toán AASC theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính Phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và Cty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% Vốn điều lệ thành Cty cổ phần và pháp luật có liên quan, ngày 15/01/2019 VICEM đã có văn bản số 99/VICEM-TGV trình Bộ Xây dựng, Ban chỉ đạo cổ phần hóa (CPH) VICEM bộ Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp (GTDN) tại thời điểm 0h ngày 01/10/2018.

Ngày 18/03/2019, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 509/BXD-KHTC gửi Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đề nghị KTNN thực hiện kiểm toán kết quả định giá giá trị doanh nghiệp của Cty mẹ - VICEM. Tại văn bản này, Bộ Xây dựng đã có ý kiến: “Giá trị doanh nghiệp của VICEM chưa tính đến lợi thế giá trị quyền khai thác các mỏ do chưa có hướng dẫn”.Nguyên nhân: Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và Cty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành Cty cổ phần chưa có hướng dẫn cụ thể việc xác định giá trị quyền khai thác mỏ khi CPH doanh nghiệp.

Theo kết quả kiểm toán giá trị doanh nghiệp của KTNN tại văn bản số 348/KTNN-TH ngày 29/7/2019, KTNN chưa xác định giá trị quyền khai thác khoáng sản trong giá trị doanh nghiệp của VICEM, mà lưu ý và tạm xác định giá trị quyền khai thác khoáng sản là 1.193.899.328.000 đồng.

Vì vậy, VICEM khẳng định không “quên tính” hay “để thiếu” hàng  nghìn tỷ đồng trước khi cổ phần hóa

Về phương pháp chiết khấu dòng tiền:

Theo kết quả kiểm toán của KTNN, giá trị phần vốn nhà nước tại VICEM là 25.127 tỷ đồng, tăng khoảng 1.747 tỷ đồng so với số báo cáo do đơn vị tư vấn xác định nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu do KTNN xác định lại tham số ßU của các doanh nghiệp có cùng ngành nghề theo tỷ trọng Nợ/Vốn chủ (D/E) trung bình 5 năm trước thời điểm xác định GTDN (đơn vị tư vấn xác định D/E tại thời điểm xác định GTDN), do đó tỷ suất chiết khấu thấp hơn dẫn đến giá trị phần vốn nhà nước tăng lên.

Trong Báo cáo kiểm toán, KTNN đã nêu “Đơn vị tư vấn đã thực hiện theo hướng dẫn tại Tiêu chuẩn thẩm định giá (TCTĐG) số 12 ban hành kèm theo Thông tư 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính. Hiện Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn cụ thể việc tính toán chỉ tiêu này căn cứ trên dữ liệu bình quân 5 năm gần nhất hay tại thời điểm xác định GTDN.”

Góp vốn đầu tư theo đúng quy định

Về nội dung các khoản góp vốn đầu tư vào các Cty Xi măng Chinfon, Công ty TNHH Siam City Cement Việt Nam, Cty Xi măng Nghi Sơn, đơn vị tư vấn đã thực hiện xác định các khoản đầu tư này theo phương pháp vốn chủ sở hữu đúng quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP.

Về nội dung theo KTNN, giá trị các khoản đầu tư của VICEM vào các công ty này khoảng 3.660 tỷ đồng, tăng khoảng 1.239 tỷ đồng là thuộc phần lưu ý của KTNN về ước tính giá trị các tài sản phi hoạt động của doanh nghiệp khi xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp chiết khấu dòng cổ tức, KTNN kiến nghị đối với các khoản đầu tư này tiếp cận theo phương pháp thu nhập, ước tính giá trị theo dòng tiền dự báo trong tương lai. Hiện nay, theo tiêu chuẩn thẩm định giá (TCTĐG) số 12 ban hành kèm theo Thông tư 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính không có hướng dẫn chi tiết phương pháp áp dụng đối với các tài sản phi hoạt động này.

Thực hiện đầy đủ phương án sử dụng đất khi CPH và giá trị quyền sử dụng đất tính vào GTDN

Tại văn bản số 509/BXD-KHTC ngày18/03/2019 của Bộ Xây dựng gửi Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán kết quả định giá giá trị doanh nghiệp của Công ty mẹ - Tổng công ty VICEM, Bộ Xây dựng đã nêu rõ tình hình lập, hoàn thành phương án sử dụng đất đối với từng cơ sở nhà, đất và giá đất theo quy định.

Về giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp: Tổng công ty VICEM và các đơn vị có 03 cơ sở nhà, đất được nhà nước giao đất cần xác định giá đất để xác định giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP. Tại văn bản số 509/BXD-KHTC ngày18/03/2019 nêu trên, Bộ Xây dựng đã nêu rõ việc tạm tính giá trị quyền sử dụng đất của 03 cơ sở nhà, đất nêu trên vì địa phương chưa có ý kiến chính thức về giá đất.

Đến thời điểm Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán, đã có 02/03 cơ sở nhà, đất được địa phương có ý kiến chính thức về giá đất làm cơ sở xác định giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp. Kiểm toán Nhà nước đã cập nhật và tính vào giá trị doanh nghiệp. Còn 01 cơ sở nhà, đất Bộ Xây dựng, VICEM đang tiếp tục làm việc với địa phương để có ý kiến chính thức về giá đất.

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận