Sơ kết triển khai hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng

Sáng 20/2/2019, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị sơ kết triển khai Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng

 

Năm 2018, Bộ Xây dựng đã rà soát 14.738 định mức xây dựng, loại bỏ 1.005 mức, sửa đổi 3.289 mức, bổ sung 1.120 mức. Phần Định mức hạ tầng kỹ thuật đô thị: đã rà soát 349 định mức, sửa 168 mức; Tổng số suất vốn đầu tư, giá bộ phận kết cấu đã được rà soát, kiểm tra, đánh giá là 596. Bộ Xây dựng đã hoàn thành dự thảo tính toán suất vốn đầu tư xây dựng 1km đường cao tốc theo quy mô, yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thực tế hiện nay cho từng loại đường. Dự kiến sau khi lấy ý kiến góp ý của Bộ Giao thông Vận tải và các đơn vị có liên quan, Bộ Xây dựng sẽ hoàn thiện kết quả tính toán suất vốn đầu tư 1km đường cao tốc sửa đổi.

Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Thông tin Truyền thông đã có Kế hoạch triển khai đề án, chưa có báo cáo tổng hợp danh mục các định mức cần sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới để thực hiện công tác rà soát theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Đề án. Các Bộ Công thương, Quốc phòng, Công an, Văn hóa Thể thao và Du lịch chưa có Kế hoạch triển khai Đề án, chưa phản hồi đối với các công văn đôn đốc của Bộ Xây dựng, chưa có báo cáo hoặc sản phẩm thực hiện. 34/63 tỉnh/thành phố đã có Kế hoạch rà soát định mức, trong đó 22/34 tình/thành phố kèm nội dung rà soát danh mục các định mức, một số địa phương đề nghị gia hạn thời gian thực hiện do phải có thời gian thực hiện thuê tư vấn rà soát định mức như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai.

Trong năm 2019, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện và ban hành Quyết định về Quy chế chi tiêu tài chính đặc thù để phục vụ hiệu quả công tác thanh toán, giải ngân của Đề án; Hoàn thiện cơ chế chính sách, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về định mức, giá xây dựng và dịch vụ đô thị; xây dựng hệ thống định mức, giá xây dựng và dịch vụ đô thị theo phương pháp mới đã hoàn thiện; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và dịch vụ đô thị

 

Bình luận

    Chưa có bình luận