Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Lào

Mục đích của kế hoạch là chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Việt Nam và Lào.

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 285/QĐ-TTg ngày 6/4/2024 phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

Mục đích của kế hoạch là chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; giúp các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết tốt các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài; nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về dân sự giữa hai nước; góp phần thúc đẩy quan hệ dân sự, thương mại giữa hai nước.

Các bộ, ngành có liên quan tích cực, chủ động thực hiện Hiệp định phù hợp chức năng, thẩm quyền của mình; đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành; Đảm bảo quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và giữa các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam với các cơ quan có thẩm quyền của Lào trong việc thực hiện Hiệp định thông qua Cơ quan trung ương của hai nước.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang.

Nhiệm vụ và lộ trình thực hiện

Quyết định cũng nêu rõ các nhiệm vụ và lộ trình thực hiện. Cụ thể, quý II năm 2024, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao chỉ định và thông báo cán bộ đầu mối thực hiện Hiệp định.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Toà án nhân dân tối cao tổ chức tuyên truyền về nội dung Hiệp định, tập huấn, bồi dưỡng để thống nhất và nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác tương trợ tư pháp tại các Toà án, Cơ quan thi hành án dân sự về Hiệp định. Nhiệm vụ này được thực hiện hàng năm.

Đối với triển khai thực hiện hoạt động tương trợ tư pháp, hàng năm, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Toà án nhân dân tối cao thực hiện các nhiệm vụ như: Xây dựng các biểu mẫu, hồ sơ ủy thác tư pháp; nâng cấp hệ cơ sở dữ liệu theo dõi, quản lý hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp phục vụ công tác báo cáo, thống kê tình hình thực hiện; tiếp nhận, xử lý và thực hiện các yêu cầu ủy thác của cơ quan có thẩm quyền Lào gửi đến Việt Nam; tiếp nhận, xử lý và thực hiện các hồ sơ ủy thác tư pháp của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam gửi cho Lào; tiếp nhận, phối hợp xử lý và thực hiện các yêu cầu trợ giúp pháp lý của công dân hai nước.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao thực hiện nhiệm vụ thông tin các cơ quan liên quan về phạm vi các loại giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của hai nước cấp, xác nhận được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo Điều 12 Hiệp định.

3 năm/lần theo quy định của Hiệp định, Bộ Tư pháp sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao tiến hành đánh giá tình hình thực hiện Hiệp định.

Bộ Tư pháp là cơ quan đầu mối

Bộ Tư pháp là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ khi có yêu cầu.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, Tòa án nhân dân tối cao và các bộ, ngành, cơ quan có liên quan chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong triển khai nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch một cách đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Luật Ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn khác (nếu có).

Văn Hiếu/VOV

 

Bình luận

    Chưa có bình luận