'Vận dụng chỉ đạo của Tổng Bí thư trong hai cuốn sách vào công việc hàng ngày'

Ông Nguyễn Văn Thể đề nghị tất cả cán bộ, đảng viên nghiên cứu để vận dụng những chỉ đạo của Tổng Bí thư trong hai cuốn sách vào các công việc hàng ngày.

 

Ông Nguyễn Văn Thể đề nghị tất cả cán bộ, đảng viên nghiên cứu để vận dụng những chỉ đạo của Tổng Bí thư trong hai cuốn sách vào các công việc hàng ngày.

Chiều 28/2, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được kết nối trực tuyến trên 400 điểm cầu và trên 18.300 đảng viên tham dự.

Giới thiệu Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ, cuốn sách dày 747 trang, gồm 3 phần hàm chứa nhiều nội dung rất quan trọng cả về tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn, là "cẩm nang" cho cán bộ trong hệ thống Mặt trận, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, nhân dân nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn.Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.Trên tinh thần đó, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững một số nội dung mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, phân tích sâu sắc.

Đó là đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam, được hun đúc, bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước; Bước phát triển tư duy lý luận và sự lãnh đạo của Đảng về đại đoàn kết và xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Những kết quả nổi bật trong việc xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng trong thời gian qua; Xác định đúng đắn bối cảnh mới và những vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Đỗ Văn Chiến cũng đề cập tới 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian tới mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc tới.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, lan tỏa tư tưởng, quan điểm, chủ trương của Đảng ta mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến các tầng lớp nhân dân, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng", ông Đỗ Văn Chiến cho biết.

Đối với Cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại sứ - Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) Phạm Lan Dung đã giới thiệu về ý nghĩa thời điểm ra đời của cuốn sách; ý nghĩa về nội dung cuốn sách; cấu trúc của cuốn sách.

Theo đó, cuốn sách có dung lượng dày hơn 800 trang, với hơn 150 bài viết, 150 ảnh minh họa, gồm ba phần. Cuốn sách đã tổng kết các đặc điểm quan trọng về quá trình đổi mới tư duy đối ngoại của Đảng. Những nhiệm vụ trọng tâm, về vai trò tiên phong của đối ngoại, được Tổng Bí thư chỉ ra cho ngành đối ngoại…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đúc kết hình tượng "cây tre Việt Nam” trong bản sắc đối ngoại, ngoại giao Việt Nam đó là: vững ở gốc, chắc ở thân, uyển chuyển ở cành là phong cách, nghệ thuật ứng xử ngoại giao.

Trong đó, nguyên tắc căn bản là “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, “biết mình, biết người”, “biết thời, biết thế”, “biết dừng, biết biến”. Cuốn sách là những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư đối với công tác đối ngoại của Việt Nam.

Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể phát biểu tại hội nghị.Để nội dung của 2 cuốn sách được lan tỏa, thấm sâu vào tâm thức của cán bộ, đảng viên, biến nhận thức thành hành động cụ thể, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể đề nghị tất cả cán bộ, đảng viên nghiên cứu để vận dụng những chỉ đạo của Tổng Bí thư trong các cuốn sách trong các công việc hàng ngày.

"Phải nắm vững nắm chắc để từ đó chúng ta xây dựng nền ngoại giao, cũng như xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tốt hơn. Từ đó triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng, triển khai nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, của cơ quan mình tốt hơn", ông Nguyễn Văn Thể cho biết.

Nguyễn Hằng/VOV1

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận