Sắp xếp đơn vị hành chính ở TP.HCM sẽ căn cứ vào thực tiễn, yếu tố đặc thù

Phương án sắp xếp phải được nghiên cứu, đánh giá toàn diện, đảm bảo tính nối tiếp giữa hai giai đoạn 2023 – 2025 và 2026 - 2030.

 

Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Chỉ thị về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2023 - 2030. 

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2030.

Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội các cấp phải xem xét toàn diện, căn cứ vào thực tiễn không vì thực hiện sắp xếp mà gây xáo trộn lớn, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Các đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra, giám sát thực hiện việc sắp xếp đảm bảo theo quy định, lộ trình, phù hợp tình hình thực tiễn.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo, lãnh đạo UBND thành phố kịp thời rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo thẩm quyền quy hoạch TP.HCM. Tổ chức xây dựng phương án tổng thể, đề án chi tiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; lộ trình chặt chẽ, phù hợp, lấy ý kiến nhân dân về đề án; thông qua đề án theo quy định.

UBND TP.HCM được giao tổ chức xây dựng phương án tổng thể, đề án chi tiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. (Ảnh minh họa)Trước mắt, kịp thời ban hành và chỉ đạo thực hiện kế hoạch sắp xếp cho giai đoạn 2023 - 2025, trong đó yêu cầu cụ thể đánh giá kỹ lưỡng các tác động, cân nhắc, thận trọng, nghiên cứu thấu đáo nhiều mặt để tính toán xây dựng phương án, xác định rõ đối tượng, lộ trình, bước đi phù hợp tình hình, điều kiện và hoàn cảnh cụ thể, trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị địa phương.

Phương án sắp xếp phải được nghiên cứu, đánh giá toàn diện, đảm bảo tính nối tiếp giữa hai giai đoạn 2023 - 2025 và 2026 - 2030.

Chỉ đạo rà soát, đánh giá và tham mưu giải quyết chế độ, chính sách với cán bộ, công chức không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác; giải quyết về vấn đề tài sản, trụ sở làm việc… sau sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019 - 2021. 

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan, tổ chức gắn với đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Linh hoạt vận dụng thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc khối chính quyền địa phương bảo đảm quy định, phù hợp điều kiện thực tiễn. Bảo đảm nguồn kinh phí để triển khai thực hiện việc sắp xếp.

UBND thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp nhận, tổng hợp, tham mưu xử lý vấn đề liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Kịp thời hướng dẫn, cập nhật thông tin và có biện pháp cần thiết để đảm bảo quy định, hướng dẫn và điều kiện thực tiễn của địa phương.

Thành ủy cũng chỉ đạo Đảng đoàn HĐND TP.HCM kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản theo thẩm quyền để tổ chức thực hiện việc sắp xếp; xem xét, ban hành nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp theo đề nghị của UBND TP và giám sát quá trình triển khai thực hiện....

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng chỉ đạo, Thành ủy Thủ Đức và các quận ủy, huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ở địa phương đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc và đúng lộ trình, tiến độ đề ra.

Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và kịp thời đề xuất, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện sắp xếp; định kỳ có báo cáo kết quả gửi Ban Tổ chức Thành ủy, UBND TP tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Hà Khánh/VOV-TPHCM

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận