Thủ tướng dự Hội nghị tuyên dương gương điển hình trong lĩnh vực văn hóa

Thủ tướng tin tưởng những gương điển hình tiên tiến này sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm của mình, tiếp tục là nguồn cảm hứng, động lực, lan tỏa mạnh mẽ.

 

Chiều 28/8, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2023), Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa năm 2023.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương và đặc biệt là sự có mặt của 78 đại biểu tiêu biểu điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc. 

Thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, những năm qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nỗ lực lớn, quyết tâm cao, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào những kết quả phát triển đất nước.

Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa năm 2023.

Nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa ngày càng toàn diện và sâu sắc hơn trên các lĩnh vực, các loại hình, trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, tổ chức thành công Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì) và các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương văn hóa Việt Nam.

Thể chế, cơ chế, chính sách phát triển văn hóa, thể thao, du lịch tiếp tục được hoàn thiện; Các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật ngày càng đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu mới, nhiều mặt của xã hội, phát huy vai trò trong việc bồi dưỡng tâm hồn, định hướng phát triển nhân cách con người Việt nam, nhất là trong giới trẻ;

Các giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa của dân tộc được kế thừa, bảo tồn và phát triển; Văn hóa góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh với cái xấu, cái ác, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực; truyền cảm hứng, cổ vũ, lan tỏa các giá trị cao đẹp của dân tộc, của con người trong xã hội.

Thể thao tiếp tục phát triển, thể thao thành tích cao thiết lập nhiều dấu ấn lịch sử; Du lịch phục hồi nhanh sau đại dịch COVID-19 và phát triển gắn với văn hóa, con người Việt Nam; Nhiều tấm gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng môi trường văn hóa cơ sở, đô thị văn minh, sáng tạo tác phẩm văn học nghệ thuật, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành văn hóa cả nước lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn đặc biệt quan tâm, ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách, dành nhiều nguồn lực để xây dựng và phát triển văn hóa, bảo tồn văn hóa dân tộc, phát triển văn học nghệ thuật và nhiều lĩnh vực văn hóa khác.

Thủ tướng cho biết, giai đoạn phát triển mới với tình hình thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường; nhất là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động tới mọi mặt của đời sống xã hội, mang lại những cơ hội, vận hội mới nhưng cũng không ít thử thách đối với công tác bảo tồn, phát triển văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch.

Để vừa phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, Thủ tướng đề nghị, cần chung sức, đồng lòng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung quán triệt và triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc; phải xây dựng những chương trình, kế hoạch, đề ra nhiệm vụ cụ thể, lộ trình rõ ràng, đúng người, đúng việc.

Tiếp tục đổi mới cách thức tiếp cận và tư duy quản lý từ “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hóa”, tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao trên tình thần chủ động, nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo.

Thủ tướng phát biểu tại hội nghị.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung thể chế, cơ chế, chính sách phát triển văn hóa phù hợp với bối cảnh, tình hình mới. Tăng cường huy động, phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực nhà nước và xã hội để phát triển toàn diện văn hóa, để văn hóa, con người thực sự là sức mạnh nội sinh của dân tộc.

Khẩn trương hoàn thiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh với trọng tâm là bảo tồn, phát huy và nhân lên các giá trị văn hóa, truyền thống quý báu của dân tộc.

Tạo điều kiện thuận lợi, khơi dậy mạnh mẽ sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ nhằm tạo ra những tác phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật có giá trị cao, phản ánh đầy đủ, sinh động, hấp dẫn những nét đẹp truyền thống của dân tộc và thực tiễn quá trình đổi mới của đất nước. Bảo tồn bền vững, phát huy hiệu quả những di sản văn hóa của dân tộc, gắn kết và làm động lực phát triển kinh tế, thể thao, du lịch.

Phát triển mạnh mẽ hơn nữa thể thao quần chúng để vừa nâng cao sức khỏe toàn dân vừa làm tiền đề phát triển thể thao thành tích cao. Tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo có trọng tâm, trọng điểm những tài năng thể thao; đẩy mạnh hợp tác công - tư trong lĩnh vực thể thao thành tích cao.

Thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa phục hồi và phát triển du lịch theo hướng hiện đại với nhiều sản phẩm đa dạng, hấp dẫn, tạo giá trị khác biệt, giá cả cạnh tranh dựa trên tiềm năng, thế mạnh của đất nước, con người Việt Nam.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, những đại biểu là gương điển hình tiên tiến ngày sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm của mình, tiếp tục là nguồn cảm hứng, là động lực, lan tỏa mạnh mẽ.Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm, năng lực sáng tạo của đội ngũ cán bộ. Kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những cá nhân, tổ chức có thành tích, các gương điển hình tiên tiến, đặc biệt là các cá nhân trực tiếp làm công tác văn hóa, văn nghệ tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Thủ tướng nhấn mạnh, Bác Hồ kính yêu từng nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, các cán bộ ngành văn hóa cần tích cực rèn luyện, trau dồi đạo đức, phẩm chất chính trị, nâng cao chuyên môn, hăng hái thi đua, trở thành tấm gương sáng, có sức ảnh hưởng, có khả năng truyền cảm hứng đối với cộng đồng, xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng trân trọng những cống hiến, đóng góp của đội ngũ những người làm công tác văn hóa trên toàn quốc; nhiệt liệt chúc mừng 78 điển hình tiên tiến ngày hôm nay và ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của ngành Văn hóa thời gian qua.

Thủ tướng trân trọng những cống hiến, đóng góp của đội ngũ những người làm công tác văn hóa trên toàn quốc.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, những đại biểu là gương điển hình tiên tiến ngày hôm nay sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm của mình, tiếp tục là nguồn cảm hứng, là động lực, lan tỏa mạnh mẽ những “câu chuyện người thực, việc thực”; để sau Hội nghị này, chúng ta sẽ có thêm ngày càng nhiều tấm gương tốt, nhiều cách làm hay, góp phần vào thực hiện các nhiệm vụ của ngành văn hóa nói riêng, vì sự nghiệp phát triển văn hóa nói chung.

"Các anh chị là những bông hoa đẹp trong rừng hoa đẹp của lĩnh vực văn hóa. Hương sắc của những hành động đẹp đó sẽ lan tỏa trong cộng đồng để điểm tô thêm nét đẹp của văn hóa, truyền thống, tinh thần và khát vọng Việt Nam. Một Việt Nam đậm đà bản sắc văn hóa, hùng cường và thịnh vượng”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Vũ Khuyên/VOV

 

Bình luận

    Chưa có bình luận