Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

 

Sáng 5/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2023. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có Đại tướng Lương Cường - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; lãnh đạo các bộ: Công an, Ngoại giao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Lao động-Thương binh và Xã hội; lãnh đạo: Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự, chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2023.Hội nghị nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

Báo cáo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất, vững vàng, kiên định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ; phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

Quan tâm xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp, tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc. Toàn quân phát huy vai trò nòng cốt trong, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn. Triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, điều chỉnh tổ chức lực lượng đáp ứng yêu cầu tinh, gọn, mạnh.

Chất lượng huấn luyện, diễn tập, đào tạo, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” có nhiều đổi mới, đạt kết quả tốt; hội thi, hội thao trong nước, quốc tế, nhất là thi đấu tại SEA Game 32 đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tích cực, chủ động, linh hoạt, thực chất, hiệu quả. Công tác xây dựng đảng và xây dựng Quân đội về chính trị được đặc biệt coi trọng, đạt nhiều kết quả tích cực. Các mặt công tác, nhất là hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, pháp chế, nghiên cứu khoa học có tiến bộ mới. Đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được giữ vững.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh việc thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là trên biên giới, biển đảo, địa bàn trọng điểm; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là chủ trương, đối sách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng báo cáo tại hội nghị.Tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; sơ kết các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược quân sự, quốc phòng chặt chẽ, chất lượng. Báo cáo Bộ Chính trị ban hành và tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, kết luận về tăng cường quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn chiến lược, trọng điểm; về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ các cấp vững chắc. Thực hiện sâu rộng, hiệu quả chủ trương kết hợp quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị về phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ. Tích cực rà soát, điều chỉnh, bổ sung vị trí đóng quân, thao trường huấn luyện. Quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường tuần tra biên giới, đường Trường Sơn Đông.

Điều chỉnh hợp lý, phát huy vai trò nòng cốt của các binh đoàn, đoàn, khu kinh tế - quốc phòng tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn chiến lược, đặc biệt khó khăn; hướng dẫn đồng bào định canh, định cư, bố trí hợp lý dân cư, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng bảo vệ vững chắc “phên dậu” Tổ quốc. Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác quốc phòng ở các bộ, ngành, địa phương và giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Nâng cao chất lượng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, chi bộ và ban chỉ huy quân sự cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; quyết liệt ngăn chặn khai thác hải bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định; điều chỉnh phương án bố trí phòng không bảo vệ các công trình, mục tiêu trọng điểm; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh trật tự trên phạm vi cả nước. Tổ chức chặt chẽ các cuộc diễn tập, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Chủ động phương án, kịp thời điều động trên 16.300 lượt bộ đội, dân quân tự vệ, trên 1.000 lượt phương tiện phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; huy động lực lượng, phương tiện và hơn 30 tấn vật chất giúp Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất. Triển khai chặt chẽ điều chỉnh tổ chức lực lượng theo Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo. Công tác huấn luyện, đào tạo được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ đảm bảo nội dung, chương trình. Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” được các cấp tập trung chỉ đạo, đi vào chiều sâu, thực chất, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, nhất là các nghị quyết, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền ở tất cả các cấp; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quân học tập tác phẩm: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thực hiện sâu rộng, hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, các hoạt động kỷ niệm gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác dân vận, chính sách có nhiều đổi mới, hiệu quả thiết thực; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…

Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng đạt nhiều kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức hiệu quả tăng gia, sản xuất, phòng, chống dịch bệnh, hoạt động quân dân y kết hợp, giữ vững đời sống bộ đội. Tiếp tục đẩy mạnh công tác khoa học công nghệ; khắc phục hậu quả bom, mìn, xử lý dioxin.

Công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm tra, kiểm toán, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn quân được thực hiện nghiêm túc, có trọng điểm; đề cao ý thức thượng tôn pháp luật. Xây dựng văn bản pháp luật bảo đảm tiến độ, chất lượng; báo cáo Quốc hội thông qua dự án Luật Phòng thủ dân sự và cho ý kiến về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự. Cải cách hành chính quân sự, xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng đạt kết quả tích cực. Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được tiến hành tích cực, chủ động, linh hoạt, thực chất và hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Quân đội.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định: chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ. Triển khai hiệu quả các chiến lược, đề án, dự án, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng. Hoàn thành có chất lượng văn bản tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; sơ kết các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược quân sự, quốc phòng.

Các đại biểu dự Hội nghị Quân chính toàn quân.Tiếp tục củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc. Thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế - xã hội các vùng và địa bàn trọng điểm theo các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương; giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng và xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chú trọng dân quân thường trực, dân quân biển.

Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường trinh sát điện tử, tác chiến không gian mạng, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, các hoạt động phát triển kinh tế biển; phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, chủ động ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống; tổ chức chặt chẽ, chất lượng, an toàn các cuộc diễn tập. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng” theo Nghị quyết 05/NQ/TW của Bộ Chính trị. Triển khai huấn luyện, đào tạo đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế, đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp. Đẩy mạnh xây dựng chính quy, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

Triển khai sâu rộng, hiệu quả chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Kịp thời kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức biên chế cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp, nhất là cơ quan, đơn vị điều chỉnh tổ chức lực lượng. Xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trọng tâm là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, có sức chiến đấu cao, có năng lực lãnh đạo và tổ chức tốt hoạt động thực tiễn. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, quy chế, quy trình công tác cán bộ, nhất là quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu điều chỉnh tổ chức lực lượng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, chấp hành nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội; chú trọng kiểm tra dấu hiệu vi phạm để phòng ngừa sai phạm, giữ nghiêm kỷ luật.

Đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền; bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Chỉ đạo, điều hành công tác kế hoạch và đầu tư, tài chính, kinh tế quốc phòng chặt chẽ, đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm tra, kiểm toán; chú trọng kiểm tra, kiểm toán; chú trọng thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các chương trình, dự án lớn, trọng điểm để phòng ngừa sai phạm.

Quang cảnh hội nghị.Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại trên các tuyến biên giới, biển đảo. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng.

Triển khai nghiêm túc, chặt chẽ Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc phòng song phương, đa phương. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khắc phục hậu quả chiến tranh; thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Vũ Khuyên/VOV

 

Bình luận

    Chưa có bình luận