Bộ Chính trị quyết định chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...

 

Cụ thể thành lập 5 đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, 5 đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư làm Trưởng đoàn, kiểm tra 30 tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương.

Sáng 7/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27 ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Cuộc họp còn nghe Uỷ ban Kiểm tra Trung ương báo cáo các đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022 và đề xuất Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.Cho ý kiến về Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết 27 ngày 06/08/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Đất nước”, Bộ Chính trị khẳng định, trí thức Việt Nam là bộ phận nhân lực chất lượng cao, là lực lượng lao động sáng tạo có vinh dự và bổn phận tiên phong, trực tiếp tham gia, cống hiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng nâng tầm trí tuệ và sức mạnh của dân tộc, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững; làm cơ sở nâng cao chất lượng liên minh công - nông - trí, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh cả về số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm và năng lực của trí thức trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội... là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của hệ thống chính trị và toàn xã hội. Xác định việc tập trung đẩy mạnh cải cách thể chế, huy động các nguồn lực xã hội; tôn trọng, phát huy tự do tư tưởng, học thuật, thực hành dân chủ trong hoạt động nghiên cứu sáng tạo; có cơ chế, chính sách đặc biệt trọng dụng nhân tài, trí thức tinh hoa, nhà khoa học đầu ngành, chính là tạo môi trường, điều kiện và động lực căn bản để phát triển và phát huy đội ngũ trí thức.

Cuộc họp nhằm cho ý kiến về Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27 ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.Bộ Chính trị giao Ban Chỉ đạo Đề án tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị và các cơ quan liên quan để hoàn thiện Đề án, báo cáo Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Về báo cáo kết quả các đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022 và Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thảo luận và Quyết định Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023.

Hội nghị cũng nghe Uỷ ban Kiểm tra Trung ương báo cáo các đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022 và đề xuất Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023. Cụ thể thành lập 5 đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, 5 đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư làm Trưởng đoàn, kiểm tra 30 tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương.

Nội dung kiểm tra của các đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị là kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trọng tâm là nội dung công tác cán bộ gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thảo luận và Quyết định Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023.Nội dung kiểm tra của các đoàn kiểm tra của Ban Bí thư là kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Trung ương 4 khóa XII và XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, tập trung vào nội dung đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm./.

Văn Hiếu/VOV

 

Bình luận

    Chưa có bình luận