Xây dựng đề án về kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm trình Hội nghị Trung ương 7

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 'Kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do BCH TƯ bầu'.

 

Sáng 29/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, trực tuyến tại 65 điểm cầu trên cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự Hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng các lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Hoàn thành 62 đề án, nhiệm vụ về tổ chức xây dựng Đảng

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính nêu rõ, năm 2022, năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã có nhiều nỗ lực tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính trình bày báo cáo tại Hội nghị.Toàn Ngành triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; tập trung tham mưu, nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ các đề án, nhiệm vụ trình cấp ủy các cấp. Hoàn thành 100% các đề án theo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, toàn ngành đã hoàn thành 62 đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 44 văn bản và chủ trì ban hành 18 hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng).

Chất lượng công tác tham mưu, nhất là công tác tham mưu chiến lược được nâng cao, trong đó phải kể tới Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới của Ban Chấp hành Trung ương, cùng với những văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Công tác cán bộ bám sát quan điểm, nguyên tắc, quy định của Đảng, kịp thời, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của Đảng, tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Các quy định về công tác cán bộ tiếp tục được hoàn thiện, như: Phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; luân chuyển cán bộ; đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị; chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm; chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật…, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc tổng kết, ban hành chủ trương về tiếp tục đẩy mạnh tinh giản biên chế trong giai đoạn 2022-2026; quyết định tổng biên chế của hệ thống chính trị, quy định cụ thể về quản lý biên chế tạo nền tảng quan trọng đổi mới công tác quản lý biên chế, chấm dứt việc giao biên chế không đúng thẩm quyền, tự giao biên chế vượt quá số lượng cho phép.

Công tác kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng ở các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, nhất là về công tác cán bộ được đẩy mạnh.

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 

Nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng, để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, ông Mai Văn Chính cho biết, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng xác định tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt 10 nhiệm vụ, giải pháp.

Trong đó tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy các cấp triển khai thực hiện các đề án, báo cáo về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là 17 đề án về công tác tổ chức xây dựng Đảng được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trong năm 2023 bảo đảm chất lượng, tiến độ; tập trung tham mưu xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XIII) “Kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Ban Chấp hành Trung ương bầu”; Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) “Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV và lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031”.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.Tham mưu thực hiện đồng bộ 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 21-KL/TW tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị; các đề án được Ban Tổ chức Trung ương cụ thể hoá tại Kế hoạch số 52-KH/BTCTW; hoàn thành, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư 3 nội dung triển khai từ năm 2022, 2 nội dung triển khai trong năm 2023.

Việc tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, đảng viên cũng được nhấn mạnh. Quán triệt các quan điểm, mục tiêu, tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; 5 nhiệm vụ trọng tâm tại Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 17/8/2022 thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, nhất là 8 nhóm nhiệm vụ cụ thể do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới đáp ứng quan điểm, mục tiêu đặt ra.

Cùng với đó tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, triển khai tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng. Sơ kết, tổng kết, sửa đổi, bổ sung một số quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức bộ máy; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. 

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, trong đó có công tác bảo vệ Cương lĩnh, đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giữ gìn bí mật nội bộ, bí mật quốc gia. 

Báo cáo cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát một số chuyên đề quan trọng về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, khắc phục có hiệu quả tình trạng cán bộ vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.../.

Thanh Hà/VOV.VN

 

Bình luận

    Chưa có bình luận