Cuốn sách về CNXH của Tổng Bí thư đúc kết khoa học lý luận và thực tiễn

Nội dung bao trùm cuốn sách là sự tổng kết toàn diện, sâu sắc những vấn đề lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam, khẳng định mạnh mẽ về CNXH ở Việt Nam.

 

Tài liệu quan trọng làm sáng rõ nhiều luận điểm

Cuốn sách “Một vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” gồm tập hợp hệ thống 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay vừa được ra mắt đã tạo nên sức hút đặc biệt đối với đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dù các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư trong nhiều bối cảnh khác nhau, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, song nội dung bao trùm cuốn sách là sự tổng kết toàn diện, sâu sắc những vấn đề lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam, khẳng định mạnh mẽ và nhất quán về CNXH ở Việt Nam trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, có kế thừa và tiếp thu những tinh hoa của sự phát triển nhân loại và cũng đã xác định rõ ràng con đường đi lên CNXH ở Việt Nam là phù hợp với phát triển của Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại.

Điều tạo nên sức hút của cuốn sách này, đó là, các bài viết, bài phát biểu được thể hiện bởi một trí tuệ, nhân cách trong sáng của người đứng đầu Đảng ta. Mặc dù bàn về những vấn đề lý luận rộng, khó, phức tạp nhưng các bài viết, phát biểu này được trình bày một cách khúc triết, rành mạch, rõ ràng, dung dị, dễ hiểu. Do đó, cuốn sách có sức thuyết phục, trở thành tài liệu hết sức quan trọng phục vụ việc học tập, giáo dục lý luận chính trị, nâng cao nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo bà Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, cuốn sách mà một công trình toàn diện, sâu sắc, tạo động lực và tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với con đường đi lên CNXH mà Đảng, Nhà nước ta đã lựa chọn.

Bà Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Cuốn sách đã được tổng hợp, đúc kết rất khoa học về cả lý luận và thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; là sự kết tinh quan điểm của Đảng ta cả về lý luận và thực tiễn, trả lời những vấn đề cốt lõi về sự phát triển của CNXH khoa học và định hướng của Việt Nam đi trên con đường CNXH.

“Sự ra mắt của ấn phẩm này sẽ tạo thêm động lực mới, tăng thêm niềm tin của nhân dân, của cán bộ, đảng viên vào đường lối của Đảng, Nhà nước, vào tập thể lãnh đạo mà người đứng đầu là Tổng Bí thư; tiếp tục động viên nhân dân, cán bộ, đảng viên nỗ lực thực hiện khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh và thịnh vượng” – bà Phương Nga bày tỏ.

Khẳng định cuốn sách của Tổng Bí thư còn có ý nghĩa quốc tế, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho rằng, bạn bè quốc tế đánh giá cuốn sách là một đóng góp vào kho tàng lý luận và thực tiễn về nghiên cứu CNXH khoa học. Con đường mà Đảng, Nhà nước ta lựa chọn là con đường chưa có tiền lệ, song những vấn đề đã đề cập trong cuốn sách đã tạo niềm tin cho bạn bè quốc tế về sự lựa chọn mô hình XHCN, về mục đích mà Việt Nam đang tiến đến, đó là nhân văn, nhân ái, hòa bình, về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hòa hiếu.

Việt Nam phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất về lợi ích quốc gia, dân tộc nhưng đồng thời khẳng định là thành viên có trách nhiệm với quốc tế, cùng xây dựng một xã hội tiến bộ, phát triển. Những luận điểm này nhận được sự ủng hộ, đồng tình của bạn bè quốc tế.

“Bạn bè nhiều nơi coi những quan điểm, thành tựu của chúng ta đạt được là những đóng góp rất lớn vào sự phát triển của CNXH. Nhiều chính đảng và nhiều tờ báo lớn đã cho đăng toàn văn, phổ biến các bài viết quan trọng của Tổng Bí thư và coi đây là tư liệu có giá trị tham khảo lớn, cung cấp câu trả lời cho nhiều vấn đề mà những người cộng sản, những người theo CNXH khoa học và các nhà nghiên cứu đang trăn trở”.

Bà Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh điều này và tin tưởng, bạn bè quốc tế có thêm cơ sở để củng cố niềm tin vào thành công của Việt Nam, vào con đường mà Việt Nam đã lựa chọn cũng như tăng thêm sự ủng hộ công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ta.

Nội dung xây dựng Đảng giữ vị trí quan trọng

Khái quát về nét mới của cuốn sách, ông Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, đây là những tác phẩm đã hệ thống lại những thành tựu phát triển lý luận và kết quả tổng kết thực tiễn mới nhất của Đảng ta về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

Ông Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.

Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư đăng có ý nghĩa như cơ sở dẫn dắt việc tuyển chọn và sắp xếp các bài viết, bài nói trong cuốn sách, với 4 nội dung cơ bản mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra: CNXH là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường XHCN? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng CNXH ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên CNXH ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì?

Trong 5 nhóm vấn đề chính, trung tâm được đề cập trong cuốn sách, vấn đề về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giữ vị trí đặc biệt quan trọng với gần một nửa số bài viết của Tổng Bí thư. Nội dung vấn đề này bao quát một cách toàn diện, từ cơ sở lý luận chung đến những vấn đề cụ thể hóa về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp về công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức nhân dân.

Với tầm khái quát cao trên nền tảng tư duy lý luận sâu sắc, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về mô hình CNXH ở Việt Nam và nội dung giải pháp từng bước thực hiện CNXH ở Việt Nam một cách khúc triết, rành bạch, dễ hiểu.

“Cuốn sách của Tổng Bí thư sẽ là cơ sở quan trọng cho việc tiếp tục tổng kết lý luận về đường lối đổi mới của Đảng ta, là tài liệu quý để giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta về CNXH và con đường đi lên CNXH, tạo nên sự đồng thuận xã hội để khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng XHCN như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra” - ông Tạ Ngọc Tấn cho biết./.

Theo VOV.VN

 

Bình luận

    Chưa có bình luận