Bài viết của Tổng Bí thư đã làm sáng tỏ những giá trị đích thực, tốt đẹp của CNXH

'Bài viết của người đứng đầu Đảng làm sáng tỏ những giá trị đích thực, tốt đẹp của CNXH là vì con người, vì sự phát triển bền vững cho thế hệ hôm nay, tương lai

 

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhan đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” sau khi được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong dư luận xã hội, mang tính định hướng cho nhân dân hiểu hơn về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Bài viết làm sáng tỏ những giá trị đích thực, tốt đẹp của CNXH

Chia sẻ với phóng viên VOV.VN, ông Vũ Văn Phúc - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng khoa học các cơ quan Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng, bài viết của Tổng Bí thư đã đáp ứng được mong mỏi của cán bộ, đảng viên và nhân dân về một vấn đề lớn, rộng, phức tạp và phong phú của cách mạng nước ta đó là chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam.

Bài viết đã luận giải hết sức thuyết phục và sâu sắc trên cơ sở kết luận nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, nói thực tiễn mà rất lý luận, nói lý luận trên nền tảng thực tiễn của thế giới và nước ta qua 35 năm đổi mới. Bài viết đã đề cập một cách toàn diện, thấu đáo tất cả các lĩnh vực của sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta, làm sáng tỏ 4 câu hỏi: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì?

Ông Vũ Văn Phúc - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng khoa học các cơ quan Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Bài viết giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vững chắc hơn về con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn. Sự tin tưởng này dựa trên cơ sở hiểu biết sâu sắc, toàn diện, đầy đủ, có căn cứ khoa học thực tiễn về định hình CNXH ở nước là như thế nào, định hướng đi lên CNXH ở nước ta ra sao cho phù hợp với quy luật chung và phù hợp với hoàn cảnh lịch sử cụ thể của nước ta.

Theo ông Vũ Văn Phúc, Tổng Bí thư đã phân tích sâu sắc, với những bằng chứng hùng hồn, không thể bác bỏ về sự thật bản chất của chủ nghĩa tư bản hiện nay, một xã hội phát triển không bền vững cả về kinh tế xã hội và môi trường, một xã hội tự do, bình đẳng, dân chủ hình thức nhưng thực chất người dân không có điều kiện thực hiện những quyền đó. Từ phân tích đó, Tổng Bí thư cũng chỉ ra quy luật của cách mạng Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đi lên CNXH là yêu cầu khách quan, tất yếu của cách mạng Việt Nam, là mục tiêu lý tưởng của Đảng, là nguyện vọng thiết tha, sống còn của nhân dân.

“Bài viết của người đứng đầu Đảng đã làm sáng tỏ những giá trị đích thực, tốt đẹp của CNXH là vì con người, vì sự phát triển bền vững cho thế hệ hôm nay và tương lai, một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ nhân dân” – ông Vũ Văn Phúc nói và khẳng định, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta, đó là thành quả lý luận quan trọng qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm thế giới.

Một phần rất quan trọng trong bài viết đó là từ thực tiễn 35 năm đổi mới, Tổng Bí thư đã chứng minh con đường đi lên CNXH mà Bác Hồ, Đảng ta và nhân dân đã lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn. Trên thực tiễn, sau 35 năm đổi mới đất nước, bằng thành quả của công cuộc đổi mới đã chứng minh rằng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, đã đạt được những thành tựu trên tất cả các mặt, đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Tổng Bí thư cũng khẳng định, CNXH là một sự nghiệp sáng tạo vĩ đại nhưng đầy thử thách, khó khăn, một sự nghiệp đòi hỏi phải có sự tự giác của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, phải phấn đấu liên tục, không ngừng và phải kiên định vững vàng trên nền tảng lý luận chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có tiếp thu chọn lọc những thành tựu văn minh nhân loại.

“Bài viết của Tổng Bí thư đã làm cho chúng ta tin rằng, chúng ta sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện cho được các mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đặt ra là đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN có thu nhập cao”.

Bài viết của Tổng Bí thư làm sâu sắc hơn chủ trương, đường lối do Đại hội XIII của Đảng đề ra

Phân tích về ý nghĩa bài viết của Tổng Bí thư trong bối cảnh hiện nay, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II cho rằng, bài viết của Tổng Bí thư mang tính định hướng cho nhân dân hiểu về chế độ chính trị của mình, hiểu hơn về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, điều mà các thế lực hiện nay đang chống phá.

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II (áo trắng).

“Bằng văn phong khoa học chính luận nhưng rất dễ hiểu, bài viết đã giải quyết những vấn đề rất cơ bản của cách mạng Việt Nam. Những câu hỏi lớn được đặt ra trong bài viết đã được lý giải rất rõ như: CNXH là như thế nào? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa?... Mỗi cán bộ, đảng viên nên xem và học từ bài viết ấy, bởi đây không chỉ là định hướng cho đất nước phát triển mà đây còn là bài học tư tưởng cho mỗi người nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế, trong bối cảnh các thế lực thù địch chống phá” – PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng cho biết.

Bài viết của người đứng đầu Đảng ta đã khẳng định lại quá trình đấu tranh cách mạng của Việt Nam và sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ; khẳng định dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, khẳng định ước mơ, khát vọng của loài người đi đến một xã hội tốt đẹp; nhận thức sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới và bảo đảm cho đất nước phát triển theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa.

“Thực tế đã chứng minh rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng lãnh đạo duy nhất, lãnh đạo đất nước giành độc lập dân tộc, đánh thắng mọi kẻ thù, lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển. Những thành tựu lớn của đất nước đạt được trong thời gian vừa qua, như kiểm soát tình hình dịch bệnh, hay như xóa đói giảm nghèo của Việt Nam - là một trong những bản chất của nhà nước XHCN mà thế giới phải công nhận” - PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng nói và nhấn mạnh bài viết của Tổng Bí thư làm sâu sắc hơn chủ trương, đường lối do Đại hội XIII của Đảng đề ra để tạo sự đồng thuận xã hội, thống nhất trong Đảng, từ đó góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Theo VOV.VN

 

Bình luận

    Chưa có bình luận