5 người đứng đầu bị xử lý vì để xảy ra tham nhũng

Qua công tác tự kiểm tra nội bộ và hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo trong quý I, phát hiện 9 vụ, 12 đối tượng liên quan đến tham nhũng.

Thông tin về công tác phòng chống tham nhũng trong Quý I/2021, Thanh tra Chính phủ cho biết, ngành Thanh tra đã kiểm tra tại 1.084 cơ quan, tổ chức, đơn vị về thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động. Công bố công khai theo quy định của pháp luật kết quả kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Ngành đã ban hành 3.063 văn bản, sửa đổi, bổ sung 402 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiến hành trên 400 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 38 vụ việc vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường gần 25 tỷ đồng.

Các quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội được thực hiện. Lực lượng kiểm tra việc thực hiện tại 1.193 cơ quan, tổ chức, đơn vị, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm. Đặc biệt, đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác 1.118 cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng. 7 trường hợp người đứng đầu bị kết luận thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, 5 người đã bị xử lý.

Thanh tra Chính phủ cũng cho biết, qua công tác tự kiểm tra nội bộ và hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo đã phát hiện 9 vụ, 12 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.

Liên quan công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quý I, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 4.831 vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền. Qua đó đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho công dân 23 tỷ đồng, 1 ha đất; trả lại quyền lợi cho 189 người, kiến nghị xử lý 83 người.

Về kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng trong quý II, ngành Thanh tra sẽ tiếp tục đôn đốc các bộ ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan hoàn thành việc kê khai và tổng hợp báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2020; triển khai kế hoạch đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2020 tại các địa phương.../.

PV/VOV.VN

 

Bình luận

    Chưa có bình luận