Tiến bộ y học

  • Điều trị ung thư bằng phương pháp miễn dịch
  • Điều trị ung thư bằng phương pháp miễn dịch

    • 30/10/2018 12:00:00
    • Lưu Hường
    • 0

    Trong lĩnh vực điều trị ung thư, liệu pháp miễn dịch là thành tựu nổi bật nhất trong vài năm qua - công trình nghiên cứu của nhà khoa học Nhật Bản Tasuku Honjo.

1